כפיפות הזכות לביטול בעקבות הפרה לא־יסודית לסייג תום־הלב

. 184 § השאלה הנסקרת בדיוננו עלתה , כנזכר , בפסק דין גולן נ' 3 רקש ' . עמדת השופט ח' כהן היתה , שסעיף 39 חל גם על הביטול על פי סעיף ) 7 ב ) לחוק , וכל אימת שהביטול נעשה שלא בתום לב , הוא גם בלתי צודק . 82 דוגמאות להחלה דרך סעיף ) 61 ב , ( תוך שינויים מחויבים , ראה בד"מ 1 / 81 נגר נ' נגר , פ"ד לד ; 389 , 365 ( 1 ) 1 ע"א 595 / 78 בלדרמן נ' אורנשטיין , פ"ד לה 83 . 469 , 467 ( 1 ) השופט זמורה , בעניין ע"א 376 / 46 רוזנבאוס נ' רוזנבאום , פ"ד ב 84 . 245 , 235 לעניין "כדאיות תשלומו" של מחיר אי היציבות לשם החלת עקרון תום הלב , ראה ברק , לעיל הערה , 3 בעי 85 . 477 ואומנם , סעיף ) 61 ב ) שימש בסיס לסיוג הזכות לביטול בעקרון תום הלב : עניין עמרני , לעיל הערה , 81 בע' . 10 ראה גם הדעה שהושמעה ביחס לכפיפות הביטול מחמת פגם ברצון לחובת תום הלב : גי שלו פגמים בכריתת חוזה , חוק החוזים ( חלק כללי , ( 1973-ג"תשל ( פירוש לחוקי החוזים , בעריכת גי טרסקי , ירושלים , תשמ"א ) ; 141 פרופסור שלו סוברת בספרה ( דיני חוזים , לעיל הערה , ( 60 כי בכל מקרה , בין ישירות ובין מכוח החוק , מסויגת זכות הביטול בחובת תום הלב ...  אל הספר
רמות