ההשוואה בין סייג הצדק לסייג תום־הלב ומהותם של סייגים אלה

. 177 § עד כה עסקנו בשאלה , אם הזכות לביטול בעקבות הפרה יסודית כפופה לשיקולי צדק . מסקנתנו היתה , שכפיפות כזו אינה קיימת . בהמשך פרק זה נעסוק בשאלה שונה , והיא : האם כפופה הזכות לביטול בעקבות הפרה יסודית לסייג תום הלב , המופיע בסעיף 39 לחוק החוזים ( חלק כללי ?( אולם בטרם נעשה כן , מן הראוי לבחון את מהותם של סייגי הצדק ותום הלב ואת היחס בין מוסדות אלה , בחינה שתסייע להכרעות השונות בהמשך . מהותו של סייג הצדק תיבחן על פי משמעותו לעניין סעיף ) 7 ב ) לחוק החוזים ( תרופות . ( מהותה של דרישת תום הלב הוגדרה היטב בעניין בג"צ 59 / 80 שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה : ... " הדרישה היא להתנהגות , שתיעשה ביושר , בהגינות ובאמון , ביחסים שבין בעלי החוזה בינם לבין עצמם ... נראה לי כי בהקשר זה אמונתו של בעל החוזה , כי הוא פועל בהגינות וביושר אינה מכרעת , שכן לבעל החוזה עשויים להיות סטנדרטים מעוותים של יושר והגינות " . '' המבחן לקביעת ההתנהגות הראויה הוא מבחן מעורב , בו משמשים יחדיו עקרונות אובייקטיביים של הישר וההוגן , ועקרונות סובייקטיביים , המתחשבים בין השאר בטיב העסקה וב...  אל הספר
רמות