שקילתם של שיקולי־צדק בביטול בעקבות הפרה יסודית

( א ) גישת החוק והאסמכתאות . 171 § לא יהיה למותר להצביע תחילה על העיקרון הגדול : אין סעד או זכות כפופים לשיקול כללי של צדק , אלא אם שיקול זה עוגן בדין הנדון . כך , בעניין ע"א 485 / 87 לה נסיונל חברה לביטוח בע"מ נ' נאסר , קטץ , נטען כי הסכם פשרה שנעשה , ואשר קטין צד לו , ניתן לביטול על ידי בית המשפט ללא צורך בעילה , וזאת מן הטעם שכאשר מדובר בקטין , על שיקולי הצדק להכריע . עונה בית המשפט : " אין להעניק בדיני החיובים זכות יתר שלא במסגרת הדין , על חשבון בעל הדין השני , הזכאי לכך שבית המשפט יכריע בענינו במסגרת הדין " . כך גם בעניין ע"א 264 / 83 שרביט נ' צדיק , אומר בית המשפט : " וכבר נפסק , שאין בית המשפט רשאי לשלול את זכותו של נפגע מטעמים של צדק " . אם כן , האם הדין מכפיף את סעד הביטול לשיקולי צדקי 25 על גמישותו של המושג , ראה מי מאוטנר "עסקת היסוד ומכתב האשראי : תרמית וביטול החוזה בדרך של התנהגות" עיוני משפט יא ( תשמ"ו-ז ) , 501 החל בעי , 571 ואסמכתאות שם . כן ראה בפרק יב להלן , פסקה . 289 26 לכלים המגוונים הנתונים לבית המשפט לשם התערבות בחוזה מטעמי הגינות , ראה ני כהן " דפוסי החוזים ותום...  אל הספר
רמות