הצגת הנושא

. 165 § בתהליך ההכרעה בדבר חוקיותו של אקט הביטול , על בית המשפט לקבל מספר החלטות משנה : עליו לבחון אם אירעה כלל הפרה ; אם ההפרה היא יסודית או לא יסודית ; אם עמד הנפגע בסייגים הפרוצדורליים לביטול , הנזכרים בחוק , י ואולי בסייגים מהותיים אחרים , שאינם נזכרים בו . לכאורה , לא מוקנה לבית המשפט הכוח לשקול שיקולים ערכיים בתהליך קבלתן של ההחלטות האמורות , וסמכותו מוגבלת לקביעת הממצא העובדתי ההולם . במסגרת פרק זה נעסוק בשניים : א . האומנם נשמרת המסגרת הלכאורית האמורה , ובית המשפט מצמצם עצמו לתהליך של בחינה עובדתית בלבד , בבואו לקבל החלטות משנה אלה ? ב . כאשר מוצא בית המשפט שהנפגע עמד בתנאים המוקדמים הנזכרים , האם הוא אנוס להכיר בחוקיותו ובתקפותו של הביטול , או שמא מוקנית לו הסמכות הכללית להגבלתו של הביטול , כאשר הדבר ראוי , מטעמי צדק והגינות ? . 166 § תחילה תיבדק הסמכות להגבלה העקרונית של השימוש בזכות , מבלי 1 ראה בשער 5 להלן . 2 ראה על כך בדיון בפרקים ח-י להלן . להכריע בדבר נפקותה המדויקת של ההגבלה . לא נעסוק עתה בשאלה , אם משמעותה של ההגבלה הנבחנת היא שלילת הכוח לביטול החוזה , שלילת החופש לב...  אל הספר
רמות