ההפרה היסודית - דוגמאות

. 164 § לסיכום הפרק הדן בהפרה היסודית , מצאנו לנכון לרכז דוגמאות מפסיקתנו למקרים שבהם נפסקה סוגיה זו לכאן או לשם . הדגמה זו נראית לנו ראויה מן הטעם , שכאמור נודע לשאלת היסודיות אופי קזואיסטי ומעטים העקרונות הכלליים שניתן לפתח בעניין זה . אך מעובדה זאת עצמה משתלחת חולשתה של ההדגמה : שינוי נסיבות כזה או אחר , לעומת המקרה הנדון , עשוי להשפיע על ההכרעה . על כן יש להשקיף על דוגמאות אלה במגבלות העניין . מובן שנציין מקרים שבהם נבחנה היסודיות על פי דין . *' דוגמאות המבוססות על הדין הקודם , יש לקבלן במשנה זהירות , לאור השוני בין המבחנים . מקרים שבהם נפסק , כי ההפרה יסודית -. ( ו ) מתן הודעת ביטול שלא כדין ; ( 2 ) הימנעותו של משכיר מהשגת רשיון עסק לחנות שהשכיר ; ( 5 ) מעילתו של מוליך גז בכספים שקיבל מלקוחות במהלך עבודתו ; 138 למבחני ההפרדה ראה בפרק א , פסקה 138 . 10 אלרוגמאות נוספות , ראה קציר , לעיל הערה , 25 בעי 139 . 108-106 ע"א 1 / 84 נתן ני סטרוד , לעיל הערה 140 . 49 ע"א 189 / 86 לוי ני פייגנבלט , פ"ד מב 141 . 206 ( 4 ) ע"א 498 / 83 אמישראגז נ' מלבין , פ"ד מב . 269 ( 4 )  אל הספר
רמות