ההבחנה בין הסעד העצמי הפיסי לסעד העצמי המשפטי

. 119 § מימוש הזכויות על פי המודלים שנבחנו לעיל יכול שיימסר לידי הנפגע ויכול שיותנה בהחלטה של בית המשפט . מובן שגם לפי החלופה הראשונה יש לבית המשפט תפקיד , אך התפקיד דקלרטיבי בלבד , בעוד שבחלופה השנייה מדובר בהחלטה קונסטיטוטיבית , שבלעדיה לא באה התוצאה לעולם . בדרך כלל מתייחסת הספרות המשפטית לסעד העצמי בחשדנות ובחוסר אהדה . כשהשלטון המרכזי היה חלש , הוא ניסה לצמצם סעד זה ככל האפשר , על מנת שלא תצטמצמנה סמכויותיו . גם כיום יש בסעד העצמי חסרונות של עידוד אלימות ואי בהירות בתחומי הסעד . י מאידך גיסא טמונים בו יתרונות של מהירות , יעילות וחיסכון בהוצאות . למרות קיומם של היתרונות האמורים , הנטייה היא לדחות הכרה נרחבת בסעד העצמי , והחשש המרכזי של השוללים אותו הוא מפני עידודה של אלימות . הדין הישראלי והדין האנגלי מאפשרים 1 יי אנגלרד דיני נזיקין , תורת הנזיקין הכללית בעריכת ג' טדסקי ( מהדורה , 2 תשל"ז ) . 534 , 533 2 שם , בעי 3 . 534 שם , שם . סעד עצמי מוגבל לשם השבת החזקה בנכס , תוך הגבלתה של עוצמת הכוח והגבלת העיתוי של הפעלת הכוח . הדין האמריקאי , בעוסקו בסוגיית המכר , מקנה לקונה זכות לסעד עצ...  אל הספר
רמות