הנימוקים להקניית הזכות לביטול - תקפותו של המודל השולל זכות לביטול משני הצדדים כאחד

. 84 § העמדתו של מודל זה לדיון מצריכה דיון בשאלה , מדוע מן הראוי להקנות כלל זכות ביטול בעקבות הפרה , למצער לנפגע , ואם יש בנמצא עיקרון המחייב הקניית זכות ניתן להעלות על הדעת מספר נימוקים להקניית הזכות : ו במובן זה שההפרה מקימה סנקציה לטובת הנפגע . ( א ) הנימוק ההסכמי נימוק זה מושתת על התפיסה , כי זכות הביטול נובעת מהסכם שבין הצדדים , שיש ליתן לו הכרה . בשאלה , אם המקור לזכות הביטול הוא מקור חוזי , דנו בפרק ב לעיל , ומסקנתנו היתה שהתשובה לכך בדין הישראלי שלילית . ככל שאנו עוסקים איפוא בשיטתנו , אין נימוק זה משמש , להשקפתנו , צידוק להקניית הזכות לביטול . מובן , שכאשר מייחסת השיטה לצדדים הסכמה להקניה של זכות הביטול , אין קושי בהשתתת הצידוק להקניית זכות זו על העיקרון של "הסכמים יש . "לכבד עם זאת , גם כאשר מתארע ייחוס כזה , לא ברור כלל אם הוא מבוסס על תפיסה בדבר מצב עובדתי או על נקיטת עמדה נורמטיבית .  אל הספר
רמות