הצגת המודלים

. 83 § ייתכנו מספר מודלים מרכזיים לתיאור תגובתה של מערכת משפט להפרתו של חוזה , ככל שהדברים נוגעים בהשלכות ההפרה על המשך תוקפו של החוזה . היקפה ועוצמתה של ההפרה , שיהיה בהם די לבסס את התוצאה הנתונה במודל מסוים , עשויים כמובן להיות מגוונים , ובמובן זה מסתעף כל מודל לענפי משנה . אך עיסוקנו עתה הוא רק במבנה העקרוני של המודל . על כן , כאשר נתייחס בהמשך לביטוי , "הפרה" תהיה הכוונה לאותה הפרה המניבה , על פי השיטה הנתונה , את התוצאה המתוארת על פי אותו מודל . ואלה המודלים האפשריים : א . הכוח לביטולו של החוזה נשלל הן מן המפר והן מן הנפגע . ב . ההפרה גורמת לביטולו של החוזה . משמעות הדבר היא הענקת הכוח למפר להביא את החוזה לידי סיומו , למרות שאין הוא חופשי לעשות כן . י ג . בהיעדר תגובה של הנפגע , גורמת ההפרה לביטולו של החוזה , אך לנפגע מוקנית הברירה לבחור בקיום החוזה . אם לא עשה הנפגע שימוש בברירה זו , בטלותו של החוזה מונצחת . הבטלות היא איפוא , על פי מודל זה , הנחת ביניים בלבד , המאושרת או נסתרת על ידי תגובת הנפגע או אי תגובתו . בניגוד למודל הקודם , יכול הנפגע לשמור על תקפותו של החוזה גם בעתיד . ...  אל הספר
רמות