מבוא

. 82 § ניתוח המבחנים בדבר זיהוי המקור המשפטי לזכות העלה , כי זכות הביטול במשפטנו היא , ככל הנראה , זכות . ex lege יצוין , כי גם הגישה הגורסת שזכות הביטול מעוגנת בחוזה רואה את סעיף 7 לחוק החוזים ( תרופות ) כמבטא את תוכנה של הזכות לביטול ( להבדיל ממקורה , ( שכן , גישה זו מניחה שהצדדים קולטים מכללא את הוראות סעיף 7 לתוך החוזה . נבחן עתה את המודל העקרוני הבא לביטוי בסעיף 7 לחוק החוזים ( תרופות . ( כן נסקור מודלים אפשריים שונים ונשקול באיזו מידה תקפים מודלים אלה במשפט הישראלי , או רצויים בו , אם אינם תקפים . במסגרת שקילתם של המודלים נבחן מהם הנימוקים המזקיקים הקנייתה של זכות לביטול בעקבות הפרה .  אל הספר
רמות