פרק ג מודלים אפשריים של תגובה על הפרה והנימוקים להקניית הזכות לביטול