מועד ההפרה או מועד הביטול?

. 38 § קושיה דומה לזו שהעלינו באשר ליחסי הצדדים לחוזה עולה גם ביחס לצד השלישי : האם יש לעדן את הקביעה , שלפיה אין לביטול השפעה רטרוספקטיבית על תוקף הרכישה של הצד השלישי , בכך שהמועד הקובע יהיה מועד ההפרה ולא מועד הביטול ? הבענו לעיל את העמדה , שלפיה שומה על המועד הקובע לביטול ביחסי הצדדים שיהיה מועד ההפרה . מובן על כן , שהמועד הקובע באשר לצד השלישי אינו יכול להקדים את מועד ההפרה . אך יש לבחון את האפשרות ( שתיתכן עיונית , ( ולפיה תוענק לצד השלישי הגנה רחבה יותר מאשר לצד לחוזה , כך שהביטול יפעל כלפיו רק ממועד הביטול ואילך . האם יש הצדקה להבחין כך בין צד לחוזה לבין הצד השלישי ? האם יש להכשיר עסקות עם צד שלישי שנעשו לאחר ההפרה , אך טרם הביטול ? שאלה זו יש לבחון כאשר יוצאים מתוך הנחה שהצד השלישי ידע על ההפרה בעת הרכישה , שכן , אם לא ידע על כך , יהיה מוגן בכל מקרה ולא יהיה לגביו משום נפקא מינה בהכרעה בדבר מועד תקפותו של הביטול . 103 ראה לעיל בפסקה 104 . 20 פסק הרין בע"א 842 / 79 נס נ' גולדה , פ"ד , 204 ( 1 ) 1 * 7 עוסק גם הוא בסוגיית השלכתו של הביטול על צדדים שלישיים , אך העיסוק שם הוא בהעבר...  אל הספר
רמות