חלק ב - רטרוספקטיביות הביטול ביחסים עם צד שלישי לחוזה