המועד המדויק לכניסת הביטול לתוקף - מועד ההפרה או הביטול

. 32 § הקביעה שלפיה ביטול מחמת הפרה אינו רטרוספקטיבי מחייבת עידון מסוים : אכן , הביטול אינו רטרוספקטיבי במובן זה שאינו פוגע בתקפות החיובים שמועדם קדם להפרה ; אך השאלה היא , אם אין לביטול פועל רטרוספקטיבי מוגבל , כך שהוא פוגע בתוקפם של חיובים שמועדם קודם להודעת הביטול ומאוחר להפרה שהובילה לביטול . ( הצד שהפר את ההפרה שהובילה לביטול יכונה להלן "המפר" והנפגע מהפרה זו - ( . "הנפגע" בפסיקה ובספרות אין דיון בסוגיה זו , וניתן למצוא רק מספר הערות אגב , המותירות שאלה זו פתוחה . יש אם כן לשקול את המדיניות המשפטית הראויה . במסגרת הדיון בשיקולים הרלוונטיים להחלטה בשאלה אם יש לדגול בשיטה רטרוספקטיבית הוזכר , כי אין צידוק לפגוע בהסתמכות הצדדים על החוזה ביחס לתקופה שקדמה לקיומו של הפגם . אכן , מן הראוי לכאורה שמועד קום הפגם יהיה המועד המכריע . המדובר במועד בעל משמעות פונקציונלית , 90 כעולה מעיון בסקירה של . ( supra note 21 , at pp . 140-142 ) Treitel ראה גם : n 91 . Relief Acts ( Bombay , 9 th ed ., 1972 ) 353-354 ; Gieig , supra note 60 , at p . 1288 supra note 50 , at p . 207 ; Pollock & Mulla On I...  אל הספר
רמות