השלכותיו הרטרוספקטיביות של הביטול על סעדים בגין חיובים שמועדם חלף

שלילת האכיפה . 8 § הדברים מחייבים ליבון והרחבה : מהי אותה השלכה שהוזכרה , שאותה משליך הביטול על עמידותם של סעדים המתייחסים לתקופה שקדמה לביטולי כאמור , סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות ) מחייב את הצדדים להשיב את אשר קיבלו על פי החוזה טרם הביטול . הכרה זו בזכות להשבה אינה מתיישבת עם אכיפתם של החיובים שמועדם חלף . אין הדבר מתקבל על הדעת שצד לחוזה יהיה זכאי , מחד גיסא , להשבת הנכס שהעביר , ומאידך גיסא יהיה זכאי לאכיפת החיוב לטובתו , שנוצר ( לפחות בין היתר ) בתמורה להעברת אותו נכס . הפסיקה חוזרת ומציינת , שההשבה נוגדת אכיפה , וכי שני סעדים אלה חלופיים , וזאת מבלי להיזקק לשאלה אם הביטול הוא רטרוספקטיבי . כך , למשל , נאמר בעניין הכטמן : " לפי כתבי התביעה , הנמצאים בפני שני בתי המשפט , מבקשים התובעים גם השבה וגם צו מניעה תמידי , ואילו היו זוכים בשניהם , היה עלול להווצר מצב שהתובעים יקבלו את כספם בחזרה ועם זאת יוסיף צו המניעה להיות בתוקף לצמיתות . זה דבר והיפוכו , וזה לא ייתכן '' . שלילתו של סעד האכיפה בגין החיובים שמועדם חלף היא אם כן פועל יוצא ישיר מקביעתו של סעד ההשבה , מבלי שהדבר יצריך הכרעה בק...  אל הספר
רמות