אופיו היחסי של מושג הרטרוספקטיביות בסוגייתנו

. 3 § כפי שיובהר , אין ליתן תשובה אחת לשאלה , אם לביטול חוזה בעקבות הפרה השלכה רטרוספקטיבית . התשובה לשאלה זו יחסית ועשויה להשתנות בהתאם לנשוא הבדיקה . יש לבחון שני חתכים ; ( א ) הזכות העומדת לדיון - האם נבחן קיומה של השלכה רטרוספקטיבית על הזכות הראשונית ( המהותית ) או על הזכות השניונית ( הסעד ?( ( ב ) זהות הצדדים לדיון - האם השאלה עולה במסגרת היחסים שבין הצדדים לחוזה בלבד או בהתדיינות עם צד זר לחוזה ? הכרה באופי היחסי של מושג הרטרוספקטיביות בענייננו ניתן למצוא בפסיקה , בעניין ע"א 459 / 78 חברת בני פיפשקוביץ בע"מ נ' חברת אבני יעדוק : 'ושות " אכן , כשמדברים על פועלו הרטרוספקטיבי של ביטול , יכול והכוונה תהיה לדברים שונים : ( א ) יש לראות את החוזה כאילו לא נעשה מעולם . ( ב ) הצדדים לחוזה משתחררים מחובתם לבצע את החוזה בעתיד , אך זכויות הפיצויים וההשבה שמורות להם " . תמוהים הדברים , שכן אין זה ברור כיצד מתגלמת תופעת היחסיות של מושג הרטרוספקטיביות באמרה הנ"ל . חלופה ( ב , ( הדנה בביטול מכאן ואילך בלבד , אינה מבטאת פן כלשהו של מושג הרטרוספקטיביות , אלא טוענת להיעדרה של רטרוספקטיביות כלשהי . כ...  אל הספר
רמות