מבוא

במסגרת שער זה נעסוק בשניים . ( א ) משמעות הביטול נבחן עתה אם משמעותו של הביטול היא הפסקת תוקפו של החוזה מכאן ואילך בלבד , או שמא משליך הביטול על מהלכו המשפטי של החוזה טרם הביטול . הדיון בנושא זה ייערך בשני חתכים מבחינים : האחד , השלכות הביטול על הסעדים בגין הפרת החוזה , שצמחו טרם הביטול , להבדיל מהשלכותיו על תוקפם של החיובים הראשוניים . האחר , השלכותיו של הביטול על יחסי הצדדים לחוזה , להבדיל מהשלכותיו על זכויותיו של צד שלישי , שרכש נכס נשוא החוזה מאחד הצדדים לו , טרם הביטול . ( ב ) המקור המשפטי לזכות הביטול תיבחן השאלה , אם הזכות לביטול חוזה בעקבות הפרתו נובעת מן החוזה או שמא מדובר בזכות שבדין . שאלה זו טרם הוכרעה בשיטתנו הכרעה של ממש . התשובות שתינתנה לכך במהלך העבודה תסייענה להבנה שלמה יותר של מוסד הביטול בעקבות הפרה , תוך הצבת תשתית ראויה להמשכו של הדיון .  אל הספר
רמות