שער 1 מהותה ואופיה של הזכות לביטול חוזה בעקבות הפרתו