תוכן העניינים

מבוא כללי 1 שער 1 מהותה ואופיה של הזכות לביטול חוזה בעקבות הפרתו מבוא 5 פרק א - משמעות הביטול 7 מטרת הדיון 7 אופיו היחסי של מושג הרטרוספקטיביות בסוגייתט 8 הצידוק לקביעת עמדה עיונית בסוגיית הרטרוספקטיביות 9 חלק א - ההשלכות הרטרוספקטיביות ביחסי הצדדים לחוזה 0 ו הזיקה בין השלכות הביטול על הסעד להשלכותיו על הזכות המהותית 10 השלכותיו הרטרוספקטיביות של הביטול על סעדים בגין חיובים שמועדם חלף 12 ההשלכות הרטרוספקטיביות על התוקף ביחסי הצדדים לחוזה 15 המועד המדויק לכניסת הביטול לתוקף - מועד ההפרה או הביטול 30 סיכום סוגיית הרטרוספקטיביות ביחסי הצדדים לחוזה 32 חלק ב - רטרוספקטיבי ™ הביטול ביחסים עם צד שלישי לחוזה 32 הצגת הבעיה 32 עמדות הפסיקה והספרות 33 מועד ההפרה או מועד הביטול ? 34 פרק ב - המקור המשפטי של הזכות לביטול חוזה בעקבות הפרה 37 מבוא 37 עקרון חופש ההתקשרות - השלכותיו על סוגייתנו 38 מבחני האיתור 42 ניתוח התפיסות וההכרעה ביניהן 46 סיכום 69 שער 2 מודל הביטול מבוא 73 פרק ג - מודלים אפשריים של תגובה על הפרה והנימוקים להקניית הזכות לביטול 75 מבוא 75  אל הספר
רמות