נספח 5: דוגמאות מתכנית ChoiceMaker: חומרי לימוד והערכה

( Martin & Huber Marshall , 1995 : 153-154 IBM א . דף לתכנית פעולה אישית ב . הערכת ניהול ישיבת תח"י על ידי התלמיד  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד