6.3. נורמות מרוככות (Soft Law)

בשנים האחרונות נשמעת יותר ויותר הדעה שלפיה , בצד המקורות הראשיים , המחייבים , והמקורות המשניים , שמהם ניתן לחלץ את המקורות הראשיים , יש מקום להכיר בטכניקות נוספות "מרוככות" לייצור נורמות אשר גם אם אינן מחייבות באופן פורמלי , יש בהן כדי להשפיע השפעה של ממש על התנהגות המדינות ויתר הגורמים הפועלים בתחום המשפט הבינלאומי . "" הכוונה היא לנורמות אשר היוקרה הנלווית לגוף שפרסם אותן , שיקולי המדיניות התועלתניים התומכים בפעולתן , המעורבות הישירה או העקיפה של המדינות בהכנתן והרגל הציות לכללים כתובים יוצרים תמריץ לציית להן ( בלשונו של פרופ' הנקין . ( compliance pull - ככל שנורמות אלה משפיעות על המציאות , הרי שלפי חלק מהגישות המודרניות למשפט הבינלאומי המשפט" ) כתהליך שיג ושיח" או "המשפט כאמצעי לקביעת , ( "מדיניות ניתן להתייחס אל "הנורמות המרוככות" כאל מקורות משפטיים לכל דבר . גם על פי הגישה הפוזיטיביסטית הטהורה יש חשיבות להכרת נורמות שכאלה , שכן הן בעלות פוטנציאל ברור להפוך במרוצת הזמן לכללים מינהגיים מחייבים או לכללים הסכמיים , המעוגנים באמנה מחייבת . מטעם זה , ובשל היכולת להסיק מנורמות מרוככות על...  אל הספר
רמות