5.2. ספרות

אמצעי העזר הנוסף הנזכר בסעיף >< 1 > 38 ד < לחוקת ה ם 1 הנו "תורתם של גדולי מומחי המשפט . "המוסמכים גם כאן , בדומה לאי תחולתו של עקרון התקדים המחייב , ניתן לזהות את השפעת המשפט הקונטיננטלי על כללי המקורות המשפט הבינלאומי , שכן במשפט הקונטיננטלי ל"דוקטרינה" - לפיתוח עקרונות המשפט על ידי האקדמיה - מעמד חשוב בחיים המשפטיים . בדומה להחלטות שיפוטית , ניתן להסתייע בספרות על מנת לזהות 0 מקורות ראשוניים ולפרשם , " אם כי בפועל נראה כי אסמכתאות אלו נופלות בערכן 200 מאסמכתאות המתבססות על פסיקה . תפקיד חשוב נוסף הממולא על ידי המלומדים הנו להציע מגמות חדשות שרצוי כי המשפט הבינלאומי יתפתח לכיוונן . במקרים מסוימים , הצעות אלו הינן בעלות השפעה רבה על המציאות . השאלה הפרשנית המתעוררת בנוגע לנוסחו של אותו חלק של הסעיף הדן בשימוש בספרות , הינה מי הם אותם "גדולי מומחי המשפט המוסמכים" ?( publicists the most highly qualified ) זו שאלה שהתשובה לה אינה ברורה . נראה כי , בדומה לנהוג בבית המשפט הישראלי , אין מניעה להסתמך על דעתם של מחברים ברמות מוניטין שונות , אם כי כמובן הערך השכנועי של הטיעונים הללו יהיה בהתאמ...  אל הספר
רמות