3.6. דין קוגנטי

סוג מיוחד של דינים מינהגיים הנם הדינים הקוגנטיים . בניגוד לדין המינהגי הרגיל אשר ניתן לסטות ממנו באמצעות אמנה או מנהג חדשים , לא ניתן לסטות מנורמה קוגנטית , אלא באמצעות יצירת נורמה קוגנטית מינהגית חדשה . מדובר אפוא בנורמות אשר פועלות באופן דומה לסעיפים משוריינים בחוקה פנים מדינתית . ההצדקה התיאורטית לקיומן של נורמות קוגנטיות ( אשר ניתן לשייכה באופן ברור לזרם החשיבה של משפט הטבע <'" הינה כי קיימים ערכים יסודיים המשותפים לכל הקהילה הבינלאומית , שאסור לתת לחלק מהמדינות לפגוע בהן - בין שפעולת הפגיעה מתבצעת באופן נפרד או בשיתוף פעולה בין המדינות . משמעות נוספת הנגזרת מכך שלכל מדינות העולם אינטרס בשמירתם של הערכים שבבסיס הדינים הקוגנטיים , ' הינה שדינים אלו ייצרו , בדרך כלל , עבור המדינות הנוגעות בדבר זכויות וחובות כלפי כלל קהיליית המדינות . 124 ( erga omnes ) ההכרה הרשמית בתאוריית הדין הקוגנטי ניתנה באמנת האמנות משנת . '" 1969 סעיף 53 לאמנה קובע כי אמנה היא בטלה אם בזמן עריכתה היא עומדת בסתירה ל"נורמה 120 ראו למשל : J . I . Charney "The Persistent Objector Rule and the Development of . Cust...  אל הספר
רמות