1.3. התיאוריה שבבסיס מקורות המשפט הבינלאומי

בטרם ניכנס לעובי הקורה ונבחן כל אחד מהמקורות השונים , יש להתעכב בקצרה על הבסיס התיאורטי למקורות השונים . בעת ניסוחה של חוקת n pcu ( שבה , כאמור , הופיעה לראשונה רשימת המקורות המצויה בסעיף 38 לחוקת n dCJ בראשית שנות העשרים של ' המאה שעבירה , שלטו בכיפה שתי השקפות הרלוונטיות לדיון שלפנינו . ההשקפה הראשונה הייתה כי המשפט הבינלאומי נועד אך ורק להסדיר את היחסים בין . "המדינות ההשקפה השנייה הייתה הגישה , "הוולנטריסטית" שלפיה מדינות ריבוניות יכולות להיות מחויבות רק לכללים משפטיים שלהם הן הסכימו . משמע , הכפיפות למשפט הבינלאומי נתפסה כוולונטרית , ומדינות אשר התנגדו לכלל מסוים לא חויבו לפעול לפיו . Ibid , ibid . ( "The rules of law binding upon States ... emanate from their own free 15 . governs relations between the independent states ... " ) Lotus ( France v . Turkey ) 1927 P . C . I .. I . ( ser . A ) No . 10 . p . 18 ( "International law 14 . I 986 I . C . J . 14 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ( Nicaragua v . U . S . ) , 13 . Jennings & Watts , supra note ...  אל הספר
רמות