1.2. נוסחו של סעיף 38 לחוקת בית הדין

סעיף 38 קובע את ההוראות הבאות : ( 1 בית הדין שתפקידו לפסוק לפי המשפט הבינלאומי בסכסוכים המובאים לפניו , ינהג לפי - א . הסכמים בינלאומיים , כלליים או פרטיים , הקובעים כללים שהמדינות המתדיינות הודו בהם במפורש ; ב . המנהג הבינלאומי , כראיה לנוהג כללי שנתקבל בבחינת דין ; ג . עקרונות המשפט הכלליים המקובלים על ידי האומות בנות התרבות ; ד . החלטות בתי דין ומשנתם של גדולי הסופרים המומחים אשר לאומות השונות בבחינת אמצעי עזר לקביעת כללי המשפט תוך שמירת הוראותיו של סעיף < 2 . 59 הוראה זו אינה פוגעת בסמכותו של בית הדין לפסוק לפי הצדק והיושר אם בעלי הדין מסכימים לכך . ניתן לעמוד על מספר נקודות העולות מנוסח הסעיף . ראשית , הסעיף מבחין בין שני סוגי מקורות עיקריים - מקורות מחייבים ( סעיפי משנה א' < 'ג- ומקורות מנחים > סעיף משנה . < 'ד בקבוצת המקורות המחייבים ניתן למצוא אמנות , מינהגים ועקרונות משפט כלליים , ובקבוצת המקורות המנחים ניתן למצוא את הפסיקה והספרות בתחום המשפט הבינלאומי . למעשה , מהסעיף עולה כי המקורות המנחים משמשים כאמצעי עזר לזיהוי . Symbolae Verzijl ( The Hague , 1958 ) 153 , 161 G . G . Fi...  אל הספר
רמות