6.3. מרוץ הסמכויות

בעיה ספציפית נוספת הנובעת מריבוי בתי הדין הבינלאומיים ומהרחבת סמכות השיפוט שלהן הינה הגברת הסיכויים לחפיפה בין סמכויות השיפוט שלהן - היינו היווצרות מצב שבו אותו הסכסוך עצמו ממש ייפול בגדר סמכות השיפוט של יותר מבית דין בינלאומי אחד . מציאות זו גוררת קשיים לא מבוטלים , שכן עלול להתפתח מרוץ סמכויות שבמסגרתו ינסו הצדדים להקדים זה את זה ולפתוח בהליך בפני הפורום המתאים ביותר לאסטרטגיית ניהול התיק שלהם . נוסף על כך , קיים חשש כי כמר , הליכים שיפוטיים יתנהלו במקביל או זה אחר זה ויובילו להכרעות . "מנוגדות למרוץ סמכויות ולריבוי הליכים עשויות להיות השלכות ממשיות על הלגיטימציה המיוחסת להחלטותיהם של בתי הדין הבינלאומיים - ההכרעה השיפוטית עלולה להיתפס כתלויה בזהות הפורום ולא כהכרעה משפטית . "אובייקטיבית" כמו כן , לאפשרות התיאורטית לפתוח במספר גדול של הליכים השלכות קשות בנוגע לסופיות הדיון , ובסופו של יום , גם על הנטייה של המדינות לציית לפסקי הדין . יש להדגיש כי גם כאן הבעיה הקיימת במישור הבינלאומי חמורה יותר מזו הקיימת במישור הפנים מדינתי : בדין המדינתי קיימים ככלל כללי ברירה חד משמעיים המפנים סכסו...  אל הספר
רמות