5.3. בתי דין בינלאומיים

בתי הדין הבינלאומיים מייצגים שלב מתקדם יותר במיסוד הליכי השפיטה הבינלאומיים 43 . Treaty of Amity , Commerce , and Navigation ( U . S .-G . B . ) , 19 Nov . 1794 , 8 Stat . 116 42 ראו : . 1981 , 20 I . L . M . ( 1981 ) 224 Algeria relating to the Commitments Made . by Iran and the United States , 19 Jan . Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of ראו גם : 44 . Stales Claims Tribunal ( The Hague , 1998 ) C . N . Brower & J . D . Brueschke I . njr JC 0 ! batinU ראו : . Security Council Resolution 692 , U . N . Doc . S / RES / 692 ( 1991 ) לעומת הליכי בוררות . כאמור לעיל , המעבר לגופים שיפוטיים קבועים נועד לקצר את זמן התגובה של מנגנונים אלו למשברים המסכנים את השלום והביטחון העולמיים . יתרה מזאת , הרכבם הקבוע של בתי דין בינלאומיים מאפשר לגבש מערכת יציבה של תקדימים המגבירים את רמת הוודאות המשפטית הכרוכה בפנייה לערכאות שיפוטיות והמבססים , לאורך זמן , את יוקרתם של בתי . "הדין גם את בתי הדין הבינלאומיים ניתן לחלק למספר קבוצות לפי היקף סמכות השיפוט שלהם ותחום העיסוק...  אל הספר
רמות