4.1. ההבחנה בין מנגנונים דיפלומטיים לשיפוטיים

ניתן לסווג את מיגוון האמצעים ליישוב סכסוכים על יסוד ההבחנה בין מנגנונים דיפלומטיים לבין מנגנונים פוליטיים . הבחנה זו דומה , אך אינה זהה , להבחנה הינהוגה בדין הפנימי בין מנגנונים שיפוטיים למנגנונים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים . ( Dispute Resolution A . D . R . Alternative ) כך למשל , הליך הבוררות מסווג בדין הפנימי כהליך אלטרנטיבי לשפיטה , ואילו במישור הבינלאומי בוררות מסווגת כהליך שיפוטי ( ולא דיפלומטי ) בעל מאפיינים דומים להליך שיפוטי המתנהל בפני בית דין בינלאומי . יתר על כן , קיימים הבדלים חשובים בעיתוי היווצרותם של המנגנונים השונים ובדינמיקה שביניהם : בדין הפנימי מקובל לראות בחלק מההליכים האלטרנטיביים בהליכים חדשניים יחסית שהתפתחו כריאקציה לבעיות הקשורות בהתדיינות בבתי משפט , ואילו במשפט הבינלאומי , אשר נעדר באופן מסורתי בתי דין , ההליכים הדיפלומטיים היו , ובמידה רבה 15 ראו ; W . Friedmann The Changing Structureof International Law ( London . 1964 ) . 60-67 16 ראו למשל : . {/ . L . / fci ' . ( 1994 ) 335 W . Diebold "Reflections on the International Trade Organization " 14 N . /// . ,...  אל הספר
רמות