4.5 תהליך הגלובליזציה של המשפט הבינלאומי הפלילי ועמדת ישראל

התפתחויות במנגנוני האכיפה של המשפט הבינלאומי הפלילי שנסקרו לעיל , הן חלק 355 ראו : 356 . ; mcl / or Change of Venue , U . N . Doc . UNMIK / REG / 2000 / 64 ( Dee . I 5 . 2000 ) UNMIK Reg . 2000 / 64 on the Assignment of International Judges / Prosecutors ראו ; 357 . 10 . 3 , U . N . Doc . UNTAET / REG / 2000 / l 1 ( Mar . 6 , 2000 ) UNTAET Reg . 2000 / 11 on the Organization of Courts in East Timor , sec . 10 . 1 , ראו לעיל הערה 358 . 79 'הערכאות המיוחדות בקמבודיה' הוקמו מכוח הסכם בין ממשלת קמבודיה לבין העצרת הכללית של האו"ם . את החוק הקמבודי הקולט את האמנה ניתן למצוא באתר האינטרנט . Committed During the Period of Democratic Kampuchea ( 200 1 )') Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Climes http : // csf . colorado . edu / bcas / main— cas / camb—law . htm . ( 'Law on the Establishment of 359 בית הדין לפשעי מלחמה בבוסניה הרצוגובינה הוקם בסרייבו ומכונה . War Climes Chamber " "Sarajevo Special ראו Release SC / 7888 , 8 October 2003 , http : // www . un ....  אל הספר
רמות