4.3. אכיפת המשפט הבינלאומי הפלילי על ידי בתי משפט מדינתיים

4 . 3 . 1 תנאי סף שני תנאי סף מצטברים נדרשים , ברגיל , על מנת להעמיד אדם לדין פלילי בבית משפט 247 להרחבה בנושא זה ראו אי בן נפתלי וקי מיכאלי "סמכות השיפוט האוניברסלית והשיח המשפטי המדינתי" המשפט ט > תשס"ד < . Killings" 1 J . Ini . Crim . J . ( 2003 ) 368 Ability : A Criti que of the Alleged Non-Justiciability of Israel ' s Policy of Targeted o . Ben-Naftali and K . R . Michaeli "Justice- ; 141 מדינתי : > א < המעשה מהווה עבירה על פי חוקי המדינה שבה מדובר ; c . קיים חוק המסמיך את בתי המשפט במדינה להפעיל סמכות שיפוט . באשר לדרישה הראשונה , יש לציין כי הואיל ופשעי הליבה הבינלאומיים , כפי שנידון לעיל , מהווים הפרות של המשפט הבינלאומי המינהגי , הרי שבשיטות משפט שבהן נקלטות נורמות המשפט הבינלאומי המינהגי לתוך הדין המקומי ללא צורך בחקיקה משלימה , ממילא הופך המעשה לעבירה על פי הדין המקומי . בשיטות משפט אחרות יש צורך בחקיקה משלימה . בשיטת המשפט בישראל נקלטת הנורמה המינהגית לתוך המשפט הישראלי , כל עוד היא אינה עומדת בסתירה להוראת חוק חרות " ' .  אל הספר
רמות