3. המשפט הבינלאומי הפלילי המהותי

מעשים מסוימים ; ישנם מעשים ( כגון מעשי טרור וסחר בסמים ) המופללים בכמה אמנות שדומה שהחוט המקשר ביניהם הינו רופף ביותר , וישנם מעשים שאף על פי שיש טעם רב בהפללתם , הם אינם מהווים פשעים ( כגון פגיעות חמורות בזכויות אדם המבוצעות על ידי תאגידים בינלאומיים ) או שההסדר הקיים לגביהם אינו מספק בעליל ( כגון פשע התוקפנות . ( חרף זאת , ניתן להצביע על מעשים שלגביהם התפתח במהלך השנים קונצנזוס כי הם מהווים פשעים בינלאומיים . קונצנזוס כזה מתקיים לגבי מעשים העומדים בתנאים : "הבאים ( א ) הם מפרים נורמות של המשפט הבינלאומי המינהגי . יש לשים לב כי ייתכן שנורמות אלה אף מצויות באמנות , אם אמנות אלה הן אמנות דקלרטיביות לפחות בנוגע לנורמות אלה , או אמנות שתרמו ליצירתה של נורמה מינהגית ; ( ב ) הם מפרים נורמות שנועדו להגן על ערכי יסוד אנושיים המשותפים לכלל חברי הקהילה הבינלאומית וממילא נורמות המחייבות הן את הקהילה והן את הפרטים המרכיבים אותה . יש לציין כי ערכים אלה , בתורם , מעוגנים באמנות זכויות אדם ; באמנות ג'נבה ובפרוטוקולים הנלווים להן ; באמנת הג'נוסייד ; באמנה נגד עינויים ובאמנות העוסקות במעשי טרור מסוימי...  אל הספר
רמות