2. ציוני דרך בהתפתחות המשפט הבינלאומי הפלילי

תהליך התפתחותו של הדין הבינלאומי הפלילי הוא דו ראשי במובן זה שהוא מאופיין הן על ידי רכיב מהותי , קרי קביעת נורמות שהפרתן מהווה פשע , והן על ידי רכיב פרוצדורלי , 14 על העקרונות הכלליים של המשפט הבינלאומי הפלילי ראו ס' 25 - 22 לחוקת בית הדין הבינלאומי הפלילי ( ס' ; nullum crimen sine lege : 22 סי - 24 ! , ' nulla poena sine lege : 23 איסור הטלת אחריות רטרואקטיבית ; ס' - 25 עקרון האחריות האישית . 2187 U . N . T . S . 3 Statute of the International Criminal Court , 17 July 1998 , U . N . Doc . A / CONF . 1 83 / 9 , Rome : ( וראו גם : . Results ( The Hague , R . S . Lee , ed ., 1999 ) 189-216 International Criminal Court : the Makingof the Rome Statute — Issues , Negotiations , P . Saland "International Criminal Law Principles" The 15 נציין כי ללא עמימות מדינות לא יסכימו להתחייב באמנות אלו , אך בהיעדר מוסד שיפוטי חזק המסוגל לאכוף את הנורמות , עמימות כזו מהווה חיסרון . . F . Megret "The Politics of International Criminal Justice" 13 EJ . I . L . ( 2002 ) 1261 16  אל הספר
רמות