1. מבוא: מאפייני היסוד של המשפט הבינלאומי הפלילי ומבנה הפרק

המשפט הבינלאומי הפלילי עוסק בחובות המוטלות על פרטים תוך קביעה כי הפרתן מקימה אחריות פלילית אישית ומחייבת העמדה לדין . מבחינה מבנית , ענף זה של המשפט הבינלאומי משלים הן את הדין הבינלאומי ההומניטרי שנידון בפרק 111 והן את דיני זכויות האדם שבהם עסק פרק . iv זאת , כיוון שעבירות על פי המשפט הבינלאומי הפלילי הן ברובן המכריע פעולות המהוות הפרות משמעותיות של הוראות דינים אלה . הטלת חבות אישית בגין הפרות אלה אינה מייתרת את אחריות המדינה להפרות חמורות של זכויות אדם או של הדין ההומניטרי ; היא משלימה אותה , ' זיקה משלימה נוספת מתקיימת בין דיני זכויות האדם לבין המשפט הבינלאומי הפלילי במובן זה שהפרט , בהבדל מן המדינה , מהווה את הנושא המרכזי של ענפי משפט אלה . אך בניגוד לדיני זכויות האדם , המטילים חובה על המדינה לכבד את זכויות האדם ולהבטיחן , המשפט הבינלאומי הפלילי מטיל , כאמור , חובות על הפרט . הטעם להטלת חבות על הפרט הוסבר על ידי בית הדין הצבאי הבינלאומי בנירנברג , בכך ש"פשעים נגד המשפט הבינלאומי מבוצעים על ידי בני אדם , ולא על ידי ישויות ערטילאיות ; ורק באמצעות הענשת הפרטים 2 המבצעים פשעים אלה ניתן...  אל הספר
רמות