7. אתגרים מיוחדים בתחום ההגנה על זכויות האדם

ניתן להצביע על כמה נושאים ובעיות הקוראים תיגר על האתוס האוניברסלי והמאפיינים האינדיבידואליסטיים של דיני זכויות האדם הקיימים כיום במשפט הבינלאומי . נוסף על כן , 148 ראו למשל : 149 . Las Pcilnwras case . 1 / A Court H . R . ( Ser . C ) , No . 90 ( 2 ( 0 ) 1 ) ראו למשל : . ( hereinafter — African Charter ) African Charter on Human and Peoples' Rights . 27 June 1981 . 21 i . L . M . 58 ( 1982 ) 150 . Castillo Pelnizzi v . Peru . I / A Court H . R . ( Ser . C ) . No . 52 ( 1999 ) אמנת זכויות אדם נוספת אשר התקבלה על ידי מדינות האיחוד האפריקני עוסקת בהגנה על זכויות ילדים : . African Charter , art . 9 151 . Welfare ofthe Child . 11 July 1990 . OAU Doc . CAB / LEG / 24 . 9 / 49 ( 1990 ) African Charter on the Rights and . African Charier . art . 27-29 1 52 התפתחויות פוליטיות , כגון התחזקות הטרור הבינלאומי , מעמידות בספק את התאמתם של דיני זכרות האדם למציאות השוררת במאה ה . 21  אל הספר
רמות