4.2. הזכויות המנויות

האמנות של , 1966 ביחד עם ההכרזה האוניברסלית של , 1948 מהווים את "מגילת זכויות האדם הבינלאומית" . ( international bill of rights ) יש אפוא חשיבות נורמטיבית רבה לרשימת הזכויות המופיעות בשלושת המסמכים האמורים . תת פרק זה יסקור את הזכויות המרכזיות המצויות בשתי האמנות של , 1966 ואת ההגבלות שניתן להטיל על אופן יישומן . ו . 4 . 2 . זכויות מן הדור הראשון האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות כוללת רשימה של עשרים ושתיים זכויות אדם , אשר ניתן לאפיינן כזכויות דור ראשון - זכויות אזרחיות , המגדירות את חופש הפרט מהתערבות שלטונית , וזכויות פוליטיות , המקדמות את שילובו של הפרט בתהליכים הפוליטיים המתקיימים בחברה . בפועל , ההבחנה בין שתי תתי קבוצות הזכויות אינה חדה , ואף אינה הכרחית . רשימת הזכויות המנויות באמנה כוללת את הזכות לחיים ( סעיף , < 6 איסור העינויים ויחם ועונש בלתי אנושי , אכזרי ומשפיל ( סעיף , < 7 איסור העבדות ( סעיף , ( 8 הזכות לחירות ולביטחון אישי ( סעיף , ( 9 הזכות לתנאי מעצר ומאסר ראויים ( סעיף , ( 10 איסור המאסר בגין חוב חוזי ( סעיף , ( 11 חופש התנועה ( סעיף , ( 12 זכותם של תושבים זרים להליך ג...  אל הספר
רמות