4.1. סעיפי המסגרת של האמנות של 1966

סעיפי המסגרת ( היינו , הסעיפים הכלליים המסדירים את אופן החלתן של הזכויות הספציפיות ) של שתי האמנות משנת 1966 הנם בעלי חשיבות רבה , שכן הם מגדירים את היקפן ואופיין של החובות המוטלות על המדינות החברות . בתת פרק זה נבחן בקצרה את סעיפי המסגרת של האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות , ואת הסעיפים המקבילים באמנה לזכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות . הגם שהדיון להלן מתמקד בעיקר בשתי אמנות מרכזיות אלו , חלקים ניכרים ממנו רלוונטיים לפרשנות וליישום האמנות הספציפיות והאמנות האזוריות אשר יידונו לקראת סוף הפרק . . 4 . 1 . 1 החובה לכבד ולהבטיח זכויות אדם סעיף ( 1 ) 2 לאמנה לזכויות אזרחיות ומדינתיות קובע כי : jurisdiction the rights recognized in the present Covenant ... " and to ensure to all individuals within its territory and subject to its "Each State party to the present Covenant undertakes to respect הוועדה לזכויות האדם , הגוף הממונה על יישום האמנה , קבעה בשורה של החלטות כי יש לפרש את הביטויים ) " to respect" לכבד ) 1 " to ensure" ( להבטיח ) כמתייחסים לרכיבים שונים של זכויות האדם המנויות באמנה . א...  אל הספר
רמות