4. היקף ואופן תחולתן של אמנות זכויות האדם המרכזיות