3.1. התפתחות זכויות אדם במישור הפנים־מדינתי

אף על פי שניתן למצוא רעיונות רבים קרובים במהותם לחלק מדיני האדם המודרניים כבר בתנ"ך , בכתבי הפילוסופים היוונים , בברית החדשה , בקוראן ובכתיבה הדתית והפילוסופית שהתפתחה במרוצת ימי הביניים , שורשיה של תנועת זכויות האדם המודרנית מצויים בראש ובראשונה בתנועת הנאורות ( enlightenment ) שהתפתחה באירופה במאות ה 18-17 ובכתיבה הפילוםופית פוליטית של אותה תקופה , אשר הינה בעלת מאפיינים הומניסטיים , ליברליים ורציונליים . בדומה לתנועת זכויות האדם המודרנית , כתיבתם של פילוסופים כגון קאנט , לוק , הובס ורוסו הציבה את האדם במרכז ; קידשה את חייו ואת כבודו ; וראתה במדינה מסגרת חברתית חיונית לשמירה על הזכויות הטבעיות של הפרט . 20 לעניין הצורך במתן פרשנות אפקטיבית לזכויות האדם , ראו למשל : . judgment of 8 April 2004 ( ECHR ) , para . 142 Assanidze v . Georgia , 21 ראו למשל : . 1051 , 1056-1057 Tradition Represented by Locke , Madison and Marshall" 26 St . Mary L . J . ( 1995 ) "The Natural Law Tradition on the Supreme Court : Not Burke , But the Enlightenment Constitutional Framework" 21 Cardozo L . Rev . (...  אל הספר
רמות