9.1 כללי

השאלה האחרונה שבה נעסוק בקצרה בתת פרק זה הינה שאלת האכיפה . מדובר בשאלה מרכזית , שכן סכסוכים חמושים ( ובעיקר סכסוכים חמושים שאינם בינלאומיים ) מתנהלים לעתים תדירות באופן אנרכי : מעשי אלימות מלווים תדירות בפורקן יצרים ובאי םדר 431 ראו למשל את החובה לאפשר לעצירים גישה למתקני כביסה הקבועה בס' 85 לאמנת ג'נבה הרביעית . 432 ס' 02 ) 8 ב < 40 לחוקת רומא . 433 הדבר נקבע לראשונה בחוקת n lCTR ובפרשת 434 . 121 . para . I 28- I 36 Tadu ? ( jurisdiction ) . . v »/>™ note : 'טאדיץ ס' 3 המשותף לאמנות ג'נבה ; ס' 5 לפרוטוקול השני . 435 ס' ( 5 ) 6 לפרוטוקול השני . 436 ראו למשל את הפרוטוקולים לאמנה בדבר איסורים והגבלות על השימוש בכלי נשק קונבנציונאליים מסוימים העשויים להיחשב כבעלי פגיעה קשה במיוחד או השפעות חסרות אבחנה , לעיל הערה : 110 פרוטוקול ו , לעיל הערה ; 59 פרוטוקול , 11 לעיל הערה ; 112 פרוטוקול , 1 V לעיל הערה 60 ( למעט פרוטוקול , 11 כפי שתוקן ב , 1996 לעיל הערה . ( 113 מערכתי , המקשה על מניעה מראש של הפרות , על תיעודן של הפרות , על איתור המפרים ועל הענשתם באופן יעיל . יתרה מזאת , מדינות אינן נ...  אל הספר
רמות