7.1. כללי

תת פרק 6 לעיל עסק בעקרונות המרכזיים של דיני הלוחמה . תת הפרק הנוכחי 235 . Declaration concerning Expanding Bullets , supra note 57 234 . Nuclear Weapons Advisory Opinion , supra note 62 . at p . 237 233 פרוטוקול בדבר רסיסים שאינם ניתנים לגילוי , לעיל הערה 236 . 59 ראו למשל : 630 . לן . Cassese , supra note 20 . at p . 334 237 . von Glahn . supra note 70 . ; 11 עוסק , בכללים המחייבים הגנה מצד הכוחות הלוחמים על קורבנות המלחמה - פצועים , שבויים ואזרחים . למעשה , למרות הרחבת הפרספקטיבה מדינים המסדירים את הלחימה עצמה לדינים המסדירים קשת רחבה יותר של אינטראקציות בין צבאות לפרטים , הרי שניתן לראות בכללים שיידונו בחלק זה יישום של הרציונלים שבבסיס העקרונות שנדונו בתת פרק . 6 עיקרון בסיסי ומרכזי במשפט הבינלאומי ההומניטרי הנו כי אין לפגוע באנשים המצויים מחוץ למעגל הלוחמה . ( hors de combat ) כאמור לעיל , הרציונל שבבסיס עיקרון זה הנו כי יש להפחית , ככל האפשר , את הסבל והפגיעה באינטרסים הומניטריים הכרוכים במלחמה . מכוח רציונל זה פורשות האמנות המרכזיות את הגנתן על פרטים המצויים מחוץ למעגל הלוחמה - ה...  אל הספר
רמות