5.4 תחולה במקום ובזמן

שתי שאלות נוספות שעליהן נעמוד בקצרה הינן שאלת התחולה במקום של הדינים ההומניטריים - היינו - מהו האזור הגאוגרפי שבו חלים הדינים בזמן סכסוך ? ושאלת התחולה בזמן - ממתי עד מתי חלים הדינים ? ההלכה המנחה באשר לשאלת התחולה במקום והתחולה בזמן נקבעה על ידי n iCTY Protocol II , art . 4 ( 2 )( e ) 166 167 יש לציין כי הנושא אינו נקי מספקות וכי קיימות גם דעות אחרות בנושא . ראו למשל , בג"צ 769 / 02 הועד הציבורי נגד עינויים נ' ממשלת ישראל , חוות דעת מומחה מטעם העותרים מיום 13 ליוני , 01 ' Palestinian Terrorists is Consonant with Intemaitonal Humanitarian Law ) A . Cassese , Expert Opinion on Whether Israel ' s Targeted Killings ) 2003 פסקת מבוא ( עותק בידי המחברים . ( מעניין לציין , כי המדינה נמנעה עד כה מלנקוט עמדה ברורה במחלוקת . ראו למשל , בג"צ 769 / 02 הועד הציבורי נגד עינויים נ' ממשלת ישראל , השלמת סיכומים מאת פרקליטות המדינה מיום 21 לינואר , 2004 פסקה 58 ( עותק בידי המחברים . ( ניתן לציין , כי בית המשפט העליון של ארה"ב אימץ לאחרונה עמדה דומה , ולפיה הסכסוך בין ארה"ב לארגון אל-קעאידה הינו סכסוך...  אל הספר
רמות