4.2. נקודות ציון מרכזיות במאה ה־19

רק במחצית השנייה של המאה ה 19 החלה תנועה ממשית אל עבר יצירת נורמות משפטיות קונקרטיות , ומאוחר יותר , הקמת מוסדות משפטיים אפקטיביים לשם קידום ההגנה על ערכים הומניטריים בסיסיים . ניתן להסביר את העיתוי האמור בכמה דרכים : ראשית , הרעיונות ההומניסטיים והרציונליםטיים המצויים בבסיס המשפט ההומניטרי הגיעו להבשלה במאה ה 19 והניעו מסה קריטית של אליטות חברתיות לפעול לאורן , לשם צמצום נזקי המלחמה ( כשלב ראשון בדרך לביטול כולל של מוסד המלחמה ) . שנית , התפתחויות 36 דברים , טז , טז-יח . באופן דומה , צבאות נוצריים יישמו סטנדרטים הומניטריים שונים במלחמותיהם נגד צבאות נוצרים אחרים ונגד צבאות של . Humanitarian Law ) Armed Conflicts ( New York , D . Fleck ed .. 1995 ) 1 , 15 ( hereinafter — Handbook of "Hisorical Development and Legal Basis" The Handbook of Humanitarian Law //; c . Greenwood . 'כופרים' 37 מנהג זה רווח במיוחד בתקופת הרומאים אשר גילו את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בשמירה על חייהם של השבויים . ראו : 525 ; H . S . Levie "Prisoners of War in International Armed Conflict" 59 Int'l L . Studies G . ...  אל הספר
רמות