7.3 צורך (Necessity)

עד לכינונו של הסדר השמוש בכוח במגילה , דוקטרינת "הצורך" נטענה כהצדקה לשימוש בכוח בין מדינות ללא שנעשתה כל אבחנה בינה לבין דוקטרינות אחרות כגון הגנה עצמית והישרדות . סעיף 51 למגילה , שהכיר בחריג לאיסור השימוש בכוח מטעמי הגנה עצמית - אך לא מטעמי צורך - שינה מצב זה וממילא יצר אבחנה בין "הגנה עצמית" לבין . "צורך" כיום , מעוגנת דוקטרינת הצורך בסעיף 25 לטיוטת הכללים בדבר אחריות מדינה 5 0 . סעיף זה , כפי שקבע ה ם , 1 משקף דין מנהגי " ומהווה הצדקה כללית להפרת התחייבות בינלאומית על ידי מדינות . מעצם היות דוקטרינת הצורך הסדר כללי , היא נסוגה מקום 5 שנושא מסויים מוסדר על ידי כללים ראשוניים וספציפיים , כדוגמת סעיף . " 51 מסקנה זו מתחזקת לאור סעיף 26 לטיוטה הקובע כי החריגים המנויים בה , וביניהם חריג הצורך , אינם חלים על הפרות של דינים קוגנטיים , אשר איסור השימוש בכוח הנו אחד מהם . " המשמעות 582 לנושא היעדים המוגנים באמנות ג'נבה ראו דיון בפרק 583 . 111 נראה כי מקור הטשטוש בין חוקיות עצם השימוש בכוח לחוקיות אופן הפעלת הכוח בהקשר זה נגזר מחוות הדעת בעניין חוקיות הנשק הגרעיני , שעליו עמדנו לעיל בבת פרק...  אל הספר
רמות