6. הגנה עצמית כחריג לאיסור השימוש בכוח - סעיף 51 למגילת האו"ם