3.2 מ"מלחמה צודקת" למלחמה שאינה כפופה למגבלות נורמטיביות

כפי שצוין בתת פרק 2 לעיל , עם ירידת קרנה של תפיסת "המלחמה , "הצודקת הגישה השלטת עד ראשית המאה ה 20 הייתה כי אין בידי המשפט הבינלאומי להסדיר את דיני השימוש בכוח " וכי מלחמה היא אמצעי לגיטימי בידי המדינות לעזרה עצמית , לשינוי הסטטוס קווי" או לכל מטרה אחרת . " גישה זו שיקפה את ההבחנה הפוזיטיביסטית בין המשמעות המוסרית או הפוליטית של מלחמה לבין משמעותה החוקית , וממילא העובדה כי 28 ראו : J . L . Kunz "The Law of Nations . Static and Dinamic " 27 Am . / . / " / ' // , ( 1933 ) 628 . 30 . 24 . at p . 308 : I .. Oppenheim International Law ( London . Vol . II . 1906 ) 53-56 Nussbaiim . supra note 6 . at p . 473 ^ 174 ; Brierly . Resort 10 Armed Force . supra note 29 . I . Claude Swords Into Ploughshares ( New York . 3 rJ ed . . 1964 ) 242-243 . 634 . H . W . Briggs The Lawof Nations ( New York . 2 '" ed .. 1952 ) 976 31 מלחמה פרצה ללא סיבה צודקת לא השליכה עוד על תפיסתה כחוקית או כבלתי חוקית : 32 המלחמה נתפסה בפררוגטיבה ריבונית , ולפיכך כתופעה שהיא מחוץ לחוק . עם זאת , מעניין לציין כי גם בתקופה...  אל הספר
רמות