3.1 כללי

הסדרה ראויה של עצם השימוש בכוח בזירה הבינלאומית מחייבת , למצער , את התקיימותם של שלושה תנאים מצטברים : ראשית , קיומם של כללים מחייבים המבחינים בין שימוש חוקי בכוח לבין שימוש שאינו חוקי ; שנית , מיסוד של גוף בעל סמכות הכרעה לגבי השאלה אם השימוש בכוח נעשה בהתאם לכללים ; שלישית , מיסוד של גוף בעל יכולת אכיפה של הכללים , ובכלל זאת , יכולת להפעיל כוח על כל שחקן בזירה הבינלאומית שהשתמש בכוח באופן בלתי חוקי או איים להשתמש בכוח באופן זה . כפי שנראה , ההסדר הנורמטיבי של השימוש בכוה התפתח באופן הדרגתי ממצב המאופיין בהיעדר כללים עובר למאה ה , 20 למצב שבו מתקיימים שלושת התנאים האמורים עובר למאה ה . 21 עם זאת , גם כיום תנאים אלה אינם מתקיימים במלואם במובן זה שחרף קיומם של כללים ושל מיסוד גוף בעל סמכויות הכרעה ואכיפה כאחד - מועצת הביטחון ( Security Council ) של האו"ם - סמכויות אלד , אינן משתרעות על כל שחקן בזירה הבינלאומית , ושיטת הביטחון הקולקטיבי ( Collective Security System ) לא נועדה , על פי ההסדר שכונן אותה , להיות מיושמת על מי מן החברות הקבועות במועצת הביטחון . מזווית זו , ההסדר הקיים היום ה...  אל הספר
רמות