2.3 "התקופה הפוסט־מודרנית"

התקופה השלישית , "התקופה , "הפוסט מודרנית היא העידן בו אנו חיים למן שנות ה 90 של המאה ה . 20 עצם השימוש בתיבה "פוסט מודרנית" מעיד על כך שלא ניתן בשלב זה לאפיין תקופה זו אלא במונחים של מה שהיא כבר אינה - התקופה המודרנית ( המוקדמת והמאוחרת ) - ובה בעת שטרם ניתן להבינה אלא במונחי המודרניות . " המאפיין המרכזי של העידן הנוכחי הוא תהליכי גלובליזציה מואצים ופורצי גבולות המונעים על ידי התפתחויות טכנולוגיות , כלכליות ותקשורתיות . תהליכים אלה , בתורם , מנביעים הן שינויים פוליטיים והן שינויים בתפיסת שלטון החוק הבינלאומי . השינויים הפוליטיים המרכזיים כרוכים בהחלפת מאזן הכוחות שאפיין את המלחמה הקרה בהגמוניה אמריקנית , בצד אתגרים למדינה הריבונית המסורתית מצד קבוצות מיעוט אתניות ואחרות ; ביתר דמוקרטיזציה מחד גיסא , ובהעדר יציבות וריבוי מופעי אלימות מאידך גיסא ; ובשימוש נרחב בשיטות טרור מצד קבוצות פוליטיות , דתיות ואידיאולוגיות , בצד הרחבת הנגישות לטכנולוגיות 14 ראו : 15 . Perspective" 82 /( ' 09 /( 1953 ) 133 "Inlernalional I . aw , Power and Policy : A ilBimlnl" ראו : . M . Koskenniemi "The Politi...  אל הספר
רמות