3 אניגקזה,נמרה במיטב שנותיה, מורדמת לצורך מדידה וסימון במהלך המחקר.