2 ךרור־הבית (אנקור‭.(‬ בתמונה זכר הניכר בגרונו השחור.במקרא נזכר: "גם צפור מצאה בית וךרור קן לה" (תהילים פ''ד,ד‭;(‬ "כצפור לנוד כדרור לעוף" (משלי כ"ו,ב‭.(‬ בתלמוד עמדו על אופיו: "בציפור־דרור עסקינין, שאינה מקבלת מרות" (ביצה,כ"ד,א‭";('‬למה נקרא שמה צפור־דרור שדרה בבית כבשדה" (שם‭.(‬