T "ויעילים ירקדו עום" (ישעיהו י"ג ,כא‭.(‬ השעיר שוכן עצים, צבעיו מתמזגים עם קליפתם.הוא מקנן בחורי עצים וחומות. הזכר מביא אל הקן אוכל והנקבה מאכילה את הגוזלים.מקייץ ודוגר בצפון הארץ. פרטים חולפים מצויים, באביב ובסתיו,בכל הארץ.