2 רחם דואה בשמי *ןז שוכן בכל חלקי הארץ וגם בקרבת יישוב.אוכל נבלות ונובר באשפתות.נמצא בתורה ברשימת העופות הטמאים: "לאת הרחם" (ויקרא י"א,יח‭.(‬נזכר גם בתלמוד: "למה נקרא שמו רחם'' (חולין ס"ג, א‭.('‬